Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınPersonel

Memuriyet kimliğinin kaybedilmesi veya çalınması durumunda yeni kimlik düzenlenebilmesi için ne yapılması gerekir?

Memuriyet kimliğini kaybeden ya da çaldıran personel bu olayın vuku bulduğu yeri ve tarihi belirten bir dilekçe ile kayıp ve çalıntı kimlik kartları çizelgesinin düzenlenerek Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İsteme Formuna nüfus cüzdanının tasdikli bir örneğini ekleyerek 2 adet fotoğrafla birlikte yeniden kimlik talebinde bulunabilecek, kaçıncı defa kimlik istediğini de formda ayrıca belirtecektir. Ayrıca kaybedilen veya çaldırılan kimlik için gazete ilanı ve karakol başvurusuna gerek bulunmamaktadır.

 

Unvanı veya birimi değişen personel memuriyet kimliğini değiştirmesi için ne yapmalıdır?

Unvanı veya birimi değişen personel, yeni unvanına veya birimine başlamasına müteakip eski kimliğini ve nüfus cüzdanının tasdikli bir örneğini eklemek suretiyle Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İstem Formuyla yeniden kimlik talebinde bulunabilecektir.

 

KPSS sınavını kazandım ve ÖSYM tarafından kurumunuza yerleştirmem yapıldı. Göreve ne zaman başlamam gerekir?

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce KPSS ile Defterdarlığımıza yerleştirildiği bildirilen adaylardan; Defterdarlığımızca atanmalarına esas olmak üzere istenilen belgelerin tesliminden sonra sınav değerlendirme komisyonunca belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda gerekli şartları taşıyanların Valilik Makamından alınan onayla atamaları yapılarak, ne zaman ve hangi birimde göreve başlayacakları yazılı olarak adaylara bildirilir.

 

(A) Bakanlığında memur olarak görev yapmaktayım. Maliye Bakanlığına memur olarak atanmak istiyorum. Atanabileceğim ünvanlar ve atanma şartları nelerdir?

Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin “Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince ….. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Tercüman,Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı,Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz. Genel Şartlar:
a) Askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunma,
b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,
c) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,
ç)Adli veya idari bir ceza almamış olmak,
d)Meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim bitirmiş olmak gerekmektedir.

 

Hususi Damgalı Pasaport kimlere ve kaçıncı dereceli kadroda bulunan personele verilmektedir?

Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan personel ile, bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara, yukarıda sayılanların eşleri, yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocukları ile pasaport almaya hakları bulunduğu sırada vefat edenlerin sonradan evlenmeyen dul eşlerine hususi damgalı pasaport verilmektedir.

 

Hususi Damgalı Pasaport almak için gerekli belgeler nelerdir?

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formunun doldurularak
-Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı (Hak Sahibi ve pasaport alacağı aile fertlerinin 15 yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekmektedir.)
-Pasaport alacak her kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf (Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
-Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
-Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakatnamesi.
-Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesi (Öğrenim belgesinin aslı gerekmektedir.)
-Bedensel zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç  raporu ve velayet veya vasi kararı.

 

Aday memurlara göreve başladıkları bir yıl içinde yıllık izin verilip verilemeyeceği?

Hizmeti 1 yıldan az olan aday memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak 1 yılı doldurduğu tarihi takip eden günden itibaren  20 gün yıllık izin hakkı doğmaktadır.

 

Devlet memurlarının yıllık izin kullanmakta iken rahatsızlığı sebebiyle rapor verilmesi durumunda yıllık izni devam eder mi?

Yılık izini kullanmakta iken rahatsızlığı sebebiyle rapor verilmesi durumunda rapor, rapor tarihinden itibaren yıllık izni keseceğinden, rapordaki istirahat süresi kadar hastalık izni işleyemeye başlayacaktır. Bu durumda rapor sebebiyle kullanılamayan yıllık izin süresi, ilgilinin talebi ile amirin uygun bulacağı bir zamanda kullanılabilir.
Ancak;
a) Yıllık izin süresi rapor süresinden az ise;
Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor verilen memurların hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık iznini bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimine müteakip göreve başlaması gerekir.
b) Yıllık izin süresi rapor süresinden fazla ise;
Yıllık izni kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor verilen memurların hastalık raporunun süresi yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, yıllık iznin bitiş tarihine müteakip göreve başlaması gerekir.
c) İznin bitiş tarihi rapor süresinin bitişiyle aynı ise;
Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor verilen memurların hastalık izninin bitiş tarihinin kul
landığı yıllık izninin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, raporun bitiş tarihine müteakip göreve başlaması gerekir.

 

Eşi doğum yapan erkek memurun mazeret izni var mıdır ?

Erkek memura, eşinin doğum yapması hâlinde isteği üzerine on gün babalık izni, doğum tarihi itibariyle ve doğumun belgelenmesi koşulu ile verilir.

 

Amirin uygun bulması halinde evlenme, doğum ve ölüm dışında mazeret izni verilebilir mi?

Memurlara bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebiyle 10 gün mazeret izni verilebilir. Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı mazeret izni yıllık izinden düşülür.

 

 

Aday memurlar mazeret izni kullanabilirler mi?

Bir yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurlarda mazeret izni hakkından yararlanır. Aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

 

Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan memura verilecek hastalık izinlerinin süresi ne kadardır ?

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin
sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. 

 

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz