Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınİmza Yetki Devri

T.C.

BURSA VALİLİĞİ

Defterdarlık Personel Müdürlüğü

Sayı    :97564256/

Konu  :Yetki Devri

 

 

VALİLİK MAKAMINA

 

İlgi     :    28.10.2013 tarihli ve 92989143-010.04-12552 sayılı yazı.

 

 Kamu görevinin bütünlüğü ve sürekliliği içinde İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevlerin  Vali Adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, üst makamlara düşünme, politika ve proje üretme, önemli konularda daha sağlam karar almak için zaman kazandırmak, toplam kalite anlayışından hareketle bürokratik iş ve işlemleri kısaltarak hızlı, etkin ve verimli kılmak amacıyla, ilgi yazınız ekinde alınan İmza Yetkileri Yönergesi'nin Dördüncü Bölümünün "III. Birimlerdeki Düzenleme" başlığı altındaki Birim Amirleri olarak verilen yetkilerden,

 Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde;

 

A- DEFTERDAR YARDIMCILARINA;

 

1- Bakanlık ve Valilik emirlerinin merkez ve ilçe birimlerine duyurulmasına ilişkin yazıların imzalanması,

2- Makam Onayından geçmiş işlem ve kararların ilçe birimlerine gönderilmesine ilişkin yazıların imzalanması,

3- İldeki diğer kurumlara yazılan istatistiki bilgi alma ve verme mahiyetindeki teknik konulara ilişkin yazıların imzalanması,

4- Müdür Yardımcısı, Hazine Avukatları, (Defterdarlık Uzmanları Koordinatörü hariç) Defterdarlık Uzmanları ve Sivil Savunma Uzmanının yıllık, mazeret (657 S.K.104/C maddesi hariç), hastalık, refakat ve yurtdışı  izin onaylarının imzalanması,

5- Emir ve direktif gerektirmeyen, evrakların tamamlanması için alt ve diğer birimler ile ilçelere yazılan yazıların imzalanması,

6- Defterdarlık Personelinin araçlı veya araçsız İl içi (Mudanya ve Gemlik dışındaki merkez ilçeler hariç) günübirlik görev onaylarının imzalanması,

7- Defterdarlığımız personelinin kadro tahsis ve tenkislerine ilişkin ilçe birimlerine gönderilecek yazıların imzalanması,

 

         B- MÜDÜRLERE;

 

              1- Makam Onayından geçmiş işlem ve kararların merkez birimlerine gönderilmesine ilişkin yazıların imzalanması,

              2- Meslek içi eğitimlerin başlayış ve bitişi ile ilgili alt birimlere duyurulmasına ilişkin yazıların imzalanması,

              3- Hastalık iznine çevrilen raporların birimlere duyurulmasına ilişkin yazılarının imzalanması,

              4- Kendilerine bağlı diğer personelin yıllık, mazeret (657 S.K.'nun 104/C maddesi hariç) ve hastalık izinlerinin verilmesi,

 

 

 

 

 

 

T.C.

BURSA VALİLİĞİ

Defterdarlık Personel Müdürlüğü

 

Sayı   :97564256/

Konu  :Yetki Devri

 

 

              5- Milli Emlak Müdürlüğünün görevleri ile ilgili teknik konulara ilişkin ilimizdeki diğer kurumlara bilgi verme ve istemeye ait yazıların imzalanması,

6- Kendi personelinin araçlı veya araçsız Merkez İlçelere (Mudanya, Gemlik hariç) günübirlik görevlendirme onaylarının imzalanması,

              7- Defterdarlığımız personelinin kadro tahsis ve tenkislerine ilişkin merkez birimlerine gönderilecek yazıların imzalanması,       

Konularındaki  yazıları imzalama yetkisinin verilmesini,

 

               Olurlarınıza arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                                Metin OTAK

Defterdar  

 

 

                                                                                                                                  

Uygun görüşle arz ederim

   …/11/2013

 

  Mehmet ÖZCAN

  Vali Yardımcısı

 

 

 

OLUR

…/11/2013

 

 

Münir KARALOĞLU

Vali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Korutürk cad. Valilik Binası 16050   BURSA                  Bilgi için irtibat:İ.DOĞRU Şef    Telefon : (0224) 253 49 33  Faks: (0224) 253 02 73                           e-posta:permd16@maliye.gov.tr.        Elektronik Ağ : www. bursadefterdarligi.gov.tr                          

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz