Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayın2B Arazileri Satış Süreci

2B ARAZILERI SATIŞ SÜRECI

BURSA İLİ 2B ARAZİLERİNİN SATIŞ?İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Bilindiği üzere Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve 2B olarak nitelendirilen alanlar ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve kullanıcılarına satılabilmeleri amacıyla çıkarılan 6292 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Bursa ilinde bulunan ve 6292 sayılı Kanun kapsamında satışa konu edilebilecek 2B parselleri ile ilgili işlemler tamamlanmış  olup hak sahiplerine idaremiz tarafından yapılan tebligatlarla birlikte satış işlemlerine başlanılmıştır.

 

 HAK SAHİPLERİNE YAPILAN TEBLİGAT

Öncelikle süresinde satın alma başvurusu yapmış ve hak sahibi olduğu tesbit edilenlere;

• Taşınmazın satış bedelini, peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşullarını ve ödeme süresini,

• Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesinin hak sahipliğini ve doğrudan satın alma hakkını düşüreceğini,

• Satış bedelinin yatırılacağı yeri,

• Yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda karşılaşacağı yaptırımları,

• İstenilen belgeleri (tapuda ferağ işlemleri için T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği, üç adet vesikalık fotoğraf, tüzel kişiler için ayrıca taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri),

Gösteren tebligat yapılmaktadır.

Tebligatı alan hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Defterdarlığımıza başvurarak satış işlemlerinin tamamlamak zorundadır.

 

2/B TAŞINMAZLARI SATIŞ BEDELİ:

• Tarımsal amaçlı olarak kullanılan yerler için satış bedeli rayiç bedelin yüzde ellisi (%50) üzerinden hesaplanarak belirlenecektir.

• Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda ise yüzölçümünün dört yüz metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi (% 50), fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi (%70) üzerinden hesaplanarak belirlenecektir.

 

2/B TAŞINMAZLARI PEŞİN SATIŞ BEDELİ:

Peşin ödemelerde satış bedeli üzerinden % 20 oranında, satış bedelinin yarısının peşin ödenmesi durumunda satış bedeli üzerinden % 10 oranında indirim uygulanacaktır.

 

2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA ÖDENMİŞ ECRİMİSİLLER:

Hak sahiplerinden varsa başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedelinden mahsup edilecektir. Ecrimisil tahsil edildiğinin sonradan anlaşılması halinde ise ecrimisil bedeli kalan taksitlerden mahsup edilecektir,

 

 

2/B TAŞINMAZLARI SATIŞINDA TAKSİT İMKANI:

Tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlar ile üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutlar bulunan taşınmazlar için satış bedelinin yüzde onu, Diğer taşınmazlar için ise satış bedelinin yüzde yirmisi, Tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi durumunda kalanı;

 

• Belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla beş yılda on eşit taksitle,

• Belediye ve mücavir alan sınırları dışında en fazla altı yılda oniki eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir.

• Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecektir.

 

2/B TAŞINMAZLARININ TAKSİTLİ SATIŞINDA TAPU ALMA İMKANI:

Taksitli satışlarda, tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde; taşınmaz, tapuda hak sahibi adına devredilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

BURSA DEFTERDARLIĞI

 

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz