Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Başvuru Kılavuzu İç Kontrol Haftalık Yemek Listesi Hizmet Envanteri Hizmet Standardı Tablosu Pratik Bilgiler 2B Uygulamaları Sosyal Tesislerimiz Haber Arşivi
E-MEVZUAT

Mevzuat bilgi sistemi

Bursa

Önemli Linkler

Google Map

için tıklayınGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 2/B ARAZİLERİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 2/B ARAZİLERİ

Orman Bakanlığınca öteden beri yürütülmekte olan “orman vasfında olmayan bazı arazilerin orman sınırları dışına çıkarılması” çalışmalarının tarihini 1945 yılına kadar götürebiliriz. Bu konuda ilk yasal düzenleme 1970 yılında Anayasa’da (1961 Anayasası) yapılan değişikliklere paralel olarak 1974 yılında çıkarılan 1744 sayılı Kanunla yapılmıştır.

1982 yılında kabul edilen mevcut Anayasamızda, 1961 Anayasa’sının ormanlarla ilgili hükümleri aynen benimsenmiştir. 1961 Anayasa’sındaki orman vasfının kaybedilme tarihi 15.10.1961 iken bu tarih 1982 Anayasa’sında 31.12.1981 tarihine çekilmiştir. 2003 yılında yapılan ancak Cumhurbaşkanınca tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen Anayasa değişikliği metninde de 31.12.1981 tarihi aynen korunmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının uygulamada olmadığı dönemlerde, orman vasfını kaybeden yerlerin satışına ilişkin yasal düzenlemelere dayanılarak 500 den fazla köyde yaklaşık 67 bin dönüm arazinin satıldığını Orman Bakanlığının açıklamalarından anlamaktayız.

Orman Bakanlığı verilerinden: 31.12.2002 tarihi itibarıyla 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin toplam yüzölçümünün 473.000 hektar olduğu, bunun 43.962 hektarının kadastrosu ve ifrazının yapıldığı, 6.701 hektarlık kısmının orman köylüsüne satıldığı ve tapularının verildiği anlaşılmaktadır. İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla illerinin dahil olduğu gelişmiş 18 ilimizin sınırları içindeki 2B kapsamındaki arazilerin toplam yüz ölçümünün de yaklaşık 376.000 hektar olduğu tahmin edilmektedir.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan 6831 sayılı Orman Kanununun 2B Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik incelendiğinde: 2B alanı olarak tayin ve tespit edilen yerlerin bir bölümünün nehir, karayolu, yarıntı ve kayalık gibi sınırlarla ormanlardan ayrı olabileceğine, orman dışına çıkarılan yerlerin eski sahibi veya şagili olduğunu iddia eden şahısların bu iddialarını padişah fermanları dahil tarihi belgelerle ispat edebileceklerine dair ifadelere yer verildiği görülür. Bir yerin 31.12.1981 gününden önce orman olup olmadığının belirlenmesinde memleket haritalarından ve bu haritaları yapan kuruluşların çektikleri hava fotoğrafları başta olmak üzere Yönetmelikte sayılan diğer belge ve bilgilerden yararlanılır.

Geçmişte, Orman Bakanlığı kadastro komisyonları, çalışmalarını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı kadastro komisyonlarından bağımsız olarak yürüttüklerinden, orman alanlarına bitişik tapulu alanları da orman alanı olarak değerlendirip daha sonra orman alanı dışına çıkarmışlardır.

27.12.2009 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5831 Sayılı Kanunla Tapu, Orman, İmar Ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Ve 2B İlişkisi

27.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5831 sayılı Kanunla Tapu Kanununda, Orman Kanununda ve İmar Kanununda yapılan değişiklikler, 2B kapsamındaki yerlerin değerlendirilmesine imkan sağlayacak işlemlerin tamamlanmasına yöneliktir. Orman kadastrosu çalışmalarının hızlandırılması ve kadastro çalışmalarında uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi, 2B alanlarının kullanım kadastrosunun yapılması bu kapsamda sayılabilir.

Yapılan bu düzenlemelere biraz daha yakından bakacak olursak:

Orman Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen bir cümle ile henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman sınırının, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini kazanacağı hükmü getirilmiştir. Bu hükümle 3402 sayılı Kanuna göre yapılan kadastro çalışmalarında belirlenen sınırlara itibar edilmesi böylece ilgili kuruluşlarca vatandaşlar aleyhine tapu iptal davası açılması önlenmiştir.

Bu yerlerin Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı, bu nedenle satışının da Maliye Bakanlığınca yapılması gerektiği gerekçesiyle, 29/06/2001 tarihli 4706 sayılı Kanun çıkarılarak 2/B sahalarına ait tüm satış yetkileri Maliye Bakanlığına verilmiş, ayrıca, 2/B satışlarında 2924 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 Ancak söz konusu 4706 sayılı yasanın 3 üncü maddesi ; Kanunun 18.Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe girmesini müteakip, Sayın Cumhurbaşkanınca yürürlüğün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılması üzerine, Mahkemece verilen ve 15.09.2001 tarih 24524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.09.2001 tarih E:2001/382, K:2001/8 sayılı kararla öncelikle yürürlüğü durdurulmuş, daha sonra 04.10.2002 tarih 24896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23.01.2002 tarih 2001/382 E., 2002/21 sayılı kararıyla da 3. MADDE İPTAL edilmiştir.   

Kısaca 2B olarak adlandırılan, 6831 sayılı Orman Kanununun 2.maddesinin B bendine göre “orman sınırları dışına çıkarılan yerler” hakkında bu güne kadar çok şey yazıldı ve söylendi. 2B olgusu hem sade vatandaşlara, hem de kamuoyuna tam olarak anlatılmalıdır.

“Orman dışına çıkarılacak yerlerin 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması gerekir.” ifadesinden, sade vatandaşlar haklı olarak; 2B kapsamında orman dışına çıkarılan, yerlerin, tamamının daha önce ağaçlarla kaplı olduğunu, 31.12.1981 tarihinden önce bu ağaçların bazı kişilerce kesilerek, yakılarak veya çeşitli şekillerde yok edilerek bu yerlerin tarla, bağ, bahçe olarak veya bina yapılarak işgal edildiğini anlamaktadır. Oysa 2B kapsamında değerlendirilen yerlerin bir bölümünün üzerinde bilinen geçmişte ağaç yetişmediği, diğer bir ifadeyle bu yerlerin sade vatandaşın anladığı manada geçmişte fiilen ağaçlarla kaplı olmadığı bilinmektedir. Ormanların devletleştirildiği yıllarda, eski tapu kayıtlarına göre hukuken orman sınırları içinde kalan ancak fiilen orman vasfını taşımayan yerler de daha sonraki yıllarda yapılan kadastro çalışmaları sonucu orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Hiçbir zaman orman vasfında olmamış bu yerler de hukuken 2B alanlarına dahil edilmiştir.

Yetkililerce, 2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin tahmini miktarı kamuoyuna açıklandığında, kamuoyunda konunun hukuki ve sosyal boyutu göz ardı edilerek, sadece ekonomik boyutu tartışılmaktadır. Bu arazilerin satışından elde edilecek gelir bütçenin finansmanında bir miktar rahatlama sağlayabilir. Ancak, konuya sadece ekonomik açıdan yaklaşmak doğru değildir.

Ülkemizin orman varlığının korunmasına yönelik olarak 2B sorununun çözülmesinin gerekli olduğu genelde herkes tarafından kabul edilmektedir. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin de, genelde çözümden yana olduklarını biliyoruz. Sorunun çözümüne yönelik olarak bu güne kadar, Anayasa değişikliği dahil, yasal düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla bu düzenlemeler iptal edilmiştir.

Bursa
BAHUM Gen. Müd.

BAHUM
Gen. Müd.

BUMKO Gen. Müd.

BUMKO
Gen. Müd.

Gelir Politikaları

Gelir
Politikaları

Personel Gen. Müd.

Personel
Gen. Müd.

Strateji Geliştirme Bakanlığı

Strateji
Geliştirme Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi
Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Bursa Defterdarlığı Resmi Web Sitesidir.

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz